اگر می‌خواهید به تولید بسته‌بندی‌های پلاستیکی مواد غذایی مشغول شوید باید بدانید که کدام نوع از مواد اولیه پلاستیک در تماس با مواد غذایی بی‌خطر هستند.