کیست که درمورد شهر باشاک شهیر نشنیده باشد! یکی از بزرگترین شهرهای پزشکی در جهان که 53 درصد از کار ساخت آن به اتمام رسیده است و انتظار می‌رود که در اواسط سال 2020 قابل بهره‌برداری باشد. در ادامه‌ی این متن بیشتر به شهر باشاک شهیر، شهر پزشکی ترکیه می پردازیم.